Konta bankowe US Bolesławiec

Urząd Skarbowy
w Bolesławcu
ul. Garncarska 10
59-700 Bolesławiec

Podatek dochodowy od osób prawnych

20 10101674 0004 3322 2100 0000

Podatek od towarów i usług

67 10101674 0004 3322 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych

17 10101674 0004 3322 2300 0000

Pozostałe podatki i niepodatkowe
należności budżetowe w tym:

- karta podatkowa
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych

11 10101674 0004 3322 2700 0000

Sumy depozytowe

91 10101674 0004 3313 9120 0000

Koszty egzekucyjne i opłata komornicza

91 10101674 0004 3313 9120 0000

Konto do wpłaty kaucji gwarancyjnej

91 10101674 0004 3313 9120 0000

Opłaty z tytułu reklam                  : 48 11301017 0200 0000 0013 7186
napojów alkoholowych
zgodne z deklaracją DRA-1
*

* - Ustawa z dnia 27 maja 2004r o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004r w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych - DRA-1.

 
Urząd Skarbowy w Bolesławcu, Powered by mm